Częstochowa zaktualizowała program przeciwdziałania przemocy domowej

Częstochowski samorząd zaktualizował miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Nowa wersja programu, obowiązująca do 2030 r., uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz wyniki lokalnej diagnozy zjawiska przemocy.

Zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy, wprowadzone w ubiegłym roku, wymusiły dostosowanie miejskich regulacji do nowych aktów wykonawczych. Aktualizacja programu uwzględnia merytoryczne zmiany wynikające z lokalnych badań nad przemocą domową.

Program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: osób doznających przemocy domowej, sprawców przemocy, świadków przemocy, społeczności lokalnej, służb, instytucji oraz organizacji pozarządowych.

W Częstochowie w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej zaangażowane są liczne podmioty, w tym Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz różne placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.

Nowy program jest zgodny z krajowymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Zakłada on elastyczność i możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań na poziomie lokalnym.

W programie zawarto aktualną diagnozę zjawiska przemocy domowej, wskazano potrzeby w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz określono cele i wskaźniki realizacji. W ostatnich latach zintensyfikowano działania profilaktyczne i edukacyjne, wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich oraz zwiększono liczbę porad udzielanych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Statystyki wskazują na wzrost liczby nakazów opuszczenia mieszkania wydawanych przez policję oraz zwiększenie liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C”. Zmalała natomiast liczba aktów oskarżenia związanych z przemocą domową, co może świadczyć o skuteczniejszym prewencyjnym działaniu służb.

Program identyfikuje konieczność wzmocnienia działań profilaktycznych, zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej i prawnej oraz rozwijania systemu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy domowej. Zaleca również regularne diagnozowanie problemu przemocy w mieście oraz rozwijanie kompetencji kadr pracujących w instytucjach pomocowych.

Główne założenia programu obejmują zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej, interdyscyplinarność działań oraz kompleksową pomoc dla osób dotkniętych przemocą. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy wymaga zaangażowania wszystkich służb, nakładów finansowych oraz zmiany świadomości społecznej.

W realizację programu mogą włączać się nowe instytucje, a działania będą monitorowane i ewaluowane pod kątem skuteczności. Program przewiduje także stałe doskonalenie umiejętności i kompetencji osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Mat. red. fot. Pixabay

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak